Coronavirus Update: Washington College responds to coronavirus outbreak. More Info

English Language Learning

จดหมายข่าวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

โครงการนี้ถูกสร้างมาโดยออฟฟิศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ที่สนใจ

นักศึกษาในคาบ ELL 101 พิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า Global Voices ปีละสองครั้ง โดยที่นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกันในด้านการพิมพ์หนังสือ ทั้งในการออกแบบและหาข้อมูล

ข่าวในหนังสือพิมพ์

ข่าวโดยทั่วไปในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะเกี่ยวกับเรื่องราวๆต่างในมหาวิทยาลัย(และในสหรัฐอเมริกา) ในสายตาของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจะมีบทความการสัมภาษณ์ถึงบุคลากรและนักศึกษาทั่วไป

เป้าหมาย

เป้าหมายของการทำหนังสือพิมพ์นี้คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ออกไปพบเจอกับสิ่งรอบตัวในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบบุคลากร หรือการสนทนาเข้าถึงนักศึกษาด้วยกันเอง และในคาบเรียน ELL 101 นักศึกษายังได้มีการแบ่งหน้าที่ในการทำหนังสือพิมพ์อีกด้วย